gallery/2 mælkebøtter fade2
gallery/frø2
gallery/logo banner3
gallery/facebook

Praktisk information

Økonomi

Forældrebetaling kan reguleres med 3 måneders varsel og være begrundet i omkostningsstigninger. Forældrebetalingen vil som udgangspunkt følge Herning Kommunes børnehave- og vuggestuetakst, og såfremt den kommunale takst stiger, vil taksten for en børnehaveplads eller en vuggestueplads i Feldborg Frie Børneunivers stige tilsvarende uden forudgående varsel.

Betaling for plads i Feldborg Frie Børneunivers foregår altid via PBS, og sker forud med forfald og rettidig betalingsdato den 1. bankdag i måneden. Manglende betaling vil medføre en rykkerskrivelse med et gebyr på op til kr. 250. Ved fortsat manglende betaling vil der fra Feldborg Frie Børneunivers´ side ske en udmeldelse af barnet med en måneds varsel.

 

Børn fra andre kommuner

Forældre fra andre kommuner end Herning kommune, er selvfølgelig også velkomne til at have jeres børn i Feldborg Frie Børneunivers. Det er dog vigtigt, at I henvender Jer på Jeres lokale, kommunale pladsanvisning, og søger om et skriftligt betalingstilsagn.

I skal være opmærksomme på følgende:

Reglerne om “Frit valg over kommunegrænsen” gør at forældrebetalingen kan variere meget fra kommune til kommune, da de enkelte kommuner udregner prisen i forhold til, hvad en plads i bopælskommunen koster at drive. I Feldborg Frie Børneunivers lægger vi vores budget efter, hvad Herning kommune har udmålt i driftstilskud. Er driftstilskuddet i bopælskommunen mindre end Herning kommunes, vil forældrene blive pålagt at betale differencen. Differencen må ikke belaste Feldborg Frie Børneunivers’ budget

 

Åbningstider

Børnehavens og vuggestuens åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 6.15-16.35

Fredag kl. 6.15-15.15

Lukkedage
Privatinstitutionen tilbyder pasning på alle hverdage, med undtagelse af 5. Juni og 24. December. I uge 29, mellem jul og nytår samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag, undersøger vi, om der er forældre, der har pasningsbehov. Hvis der ikke er forældre, som tilkendegiver pasningsbehov, vil institutionen være lukket i den pågældende periode.

 

Søskenderabat og økonomisk friplads

Der ydes søskenderabat, hvis man har flere børn i Feldborg Frie Børneunivers, dvs. i vuggestue, børnehave eller friskolen. Fuld pris for det dyreste barn, og halv pris for øvrige børn. Ansøgning om økonomisk friplads kan ske ved henvendelse til Herning Kommune.

 

Udmeldelse

En udmeldelse af Feldborg Frie Børneunivers’ vuggestue eller børnehave skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel og til udgangen af en måned.
Udmeldelsesblanket udleveres ved henvendelse til ledelsen. Ved skolestart oplyser børnehaven, hvornår det er tid til at udmelde barnet.

gallery/træning cirkel
gallery/veste cirkel