Praktisk information

Økonomi

Forældrebetaling kan reguleres med 3 måneders varsel og være begrundet i omkostningsstigninger. Forældrebetalingen vil som udgangspunkt følge Herning Kommunes børnehave- og vuggestuetakst, og såfremt den kommunale takst stiger, vil taksten for en børnehaveplads eller en vuggestueplads i Feldborg Frie Børneunivers stige tilsvarende uden forudgående varsel.

Betaling for plads i Feldborg Frie Børneunivers foregår altid via PBS, og sker forud med forfald og rettidig betalingsdato den 1. bankdag i måneden. Ved manglende betaling sender sekretæren en rykker til hjemmet. Hvis det skyldige beløb ikke er betalt senest 10 dage efter udsendelse af 1. rykker, sendes rykker nr. 2 og samtidig tager skolelederen kontakt til hjemmet for at få lavet en aftale vedr. betaling.

Ved manglende overholdelse af aftale med skoleleder kan familien i yderste konsekvens blive bedt om at finde et andet dagtilbud/skoletilbud.

Børn fra andre kommuner

Forældre fra andre kommuner end Herning kommune, er selvfølgelig også velkomne til at have jeres børn i Feldborg Frie Børneunivers. Det er dog vigtigt, at I henvender Jer på Jeres lokale, kommunale pladsanvisning, og søger om et skriftligt betalingstilsagn.

I skal være opmærksomme på følgende: Reglerne om “Frit valg over kommunegrænsen” gør at forældrebetalingen kan variere meget fra kommune til kommune, da de enkelte kommuner udregner prisen i forhold til, hvad en plads i bopælskommunen koster at drive. I Feldborg Frie Børneunivers lægger vi vores budget efter, hvad Herning kommune har udmålt i driftstilskud. Er driftstilskuddet i bopælskommunen mindre end Herning kommunes, vil forældrene blive pålagt at betale differencen. Differencen må ikke belaste Feldborg Frie Børneunivers’ budget.

Åbningstider

Børnehavens og vuggestuens åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 6.15-16.35

Fredag kl. 6.15-15.15

Lukkedage

Privatinstitutionen tilbyder pasning på alle hverdage, med undtagelse af 5. Juni og 24. December. I uge 29, mellem jul og nytår samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag, undersøger vi, om der er forældre, der har pasningsbehov. Hvis der ikke er forældre, som tilkendegiver pasningsbehov, vil institutionen være lukket i den pågældende periode.

Søskenderabat og økonomisk friplads

Der ydes søskenderabat, hvis man har flere børn i Feldborg Frie Børneunivers, dvs. i vuggestue, børnehave eller friskolen. Fuld pris for det dyreste barn, og halv pris for øvrige børn. Ansøgning om økonomisk friplads kan ske ved henvendelse til Herning Kommune.

Udmeldelse

En udmeldelse af Feldborg Frie Børneunivers’ vuggestue eller børnehave skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel og til udgangen af en måned. Udmeldelsesblanket udleveres ved henvendelse til ledelsen. Ved skolestart oplyser børnehaven, hvornår det er tid til at udmelde barnet.